Pogoji uporabe in zasebnost

Pogoji uporabe

Vse informacije in gradiva na spletni strani izvoz.si so informativne narave. Obiskovalci jih uporabljajo na lastno odgovornost. Kljub temu se trudimo, da so vse informacije aktualne, natančne in v skladu s stalno spreminjujočo se zakonodajo.

Ravno tako se trudimo za neprekinjeno delovanje spletne strani, vendar ne prevzemamo nikakršnih odgovornosti in garancij za to, saj je morebitno nedelovanje spletne strani pogosto stvar zunanjih dejavnikov, nad katerimi nimamo direktnega vpliva.

Na naših straneh so objavljene tudi povezave do drugih spletnih strani. Za vsebine na teh straneh ne odgovarjamo.

 

Zasebnost

Prizadevamo si za varovanje zasebnosti uporabnikov spleta.

Na spletni strani od obiskovalcev ne zahtevamo osebnih podatkov ali kakršnihkoli informacij, s katerimi bi lahko ugotovili identiteto obiskovalcev.

 

Piškotki

Na spletni strani izvoz.si ne uporabljamo piškotkov tretjih subjektov (3rd party cookies). Zaradi tega tudi ne uporabljamo posebnih obvestil o piškotkih.

Uporabljamo CMS sistem za urejanje vsebin Concrete5, ki sicer uporablja piškotke za prijavo uporabnikov, ti so namenjeni zgolj urednikom in administratorjem spletne strani, da si računalnik zapomni njihovo uporabniško ime in geslo (če tako želijo) za prijavo v administrativni vmesnik.

 

Statistika obiska

Na spletni strani beležimo število obiskov. Te podatke uporabljamo zgolj za lastno evidenco in jih ne delimo s tretjimi osebami. Za beleženje statistike uporabljamo rešitev na lastnem strežniku, ki omejuje pridobivanje teh podatkov s strani nepooblaščenih oseb. Pri beleženju statistike smo v največji možni meri poskrbeli za to, da zasebnost spletnih obiskovalcev ni ogrožena in in da ne pride do razkritja identitete uporabnikov.

Conditions of use and privacy

Terms of use

All information and materials on the website .si are for information purposes only. Visitors use them at their own risk. Nevertheless, we try to ensure that all information is up-to-date, accurate and consistent with ever-changing legislation.

We also strive for the continuous operation of the website, but we do not take any responsibility or guarantee for this, as a potential failure of the website is often a matter of external factors beyond our direct influence.

Links to other websites are also published on our pages. We are not responsible for the content on these pages.

 

Privacy

We aim to protect the privacy of web users.

We do not require personal information or any information on the website from visitors to identify the visitor's identity.

 

Cookies

We do not use third party cookies on the website izvoz.si. We also do not use special cookie notifications.

We use the Crete content editing system Concrete5, which otherwise uses cookies to log in users, they are intended solely for editors and website administrators to remember their username and password (if they so wish) to log in to the administrative interface.

 

Visitor statistics

We record the number of visits on websites. We use this information only for our own records and we do not share them with third parties. To record statistics, we use a solution on our own server, which limits the acquisition of these data by unauthorized persons. When recording statistics, we have taken care to ensure that the privacy of online visitors is not compromised and that the identity of users is not disclosed.